Giải thích từ ngữ

1 câu

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số: 46

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156

CA KHEN CHA

Bài số: 13

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 43

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 3

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32

Chúa Đến Ban Bình An

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 110

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 29

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16

HÔ-SA-NA

Bài số: 135

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bài số: 208

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bài số: 210

Khúc Tâm Ca

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 47

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145

Nguồn Tin Yêu Thương

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 2

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168

Tin

Bài số: 47

Tin Lành Đến Cho Người

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 47

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118

Copyright © 2012-2022