Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 78
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngài là Chúa trên trời cao.

Ha-lê-lu-gia! Giê-xu là Chúa.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngài là Vua trên trời cao.

Ha-lê-lu-gia! Giê-xu là Vua.

Ha-lê-lu-gia! Giê-xu Christ là Vua.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022