Giải thích từ ngữ

Ngợi khen

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số: 46

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1

CA KHEN CHA

Bài số: 13

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94

VUA BÌNH AN

Bài số: 88

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12

Copyright © 2012-2022