Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Bìa của XIN THẦN LINH ĐẾN

XIN THẦN LINH ĐẾN

Bài số: 1
Bìa của TRỌN CẢ TẤM LÒNG

TRỌN CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 2
Bìa của KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số: 3
Bìa của LỬA PHỤC HƯNG

LỬA PHỤC HƯNG

Bài số: 4
Bìa của CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

Bài số: 5
Bìa của XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 6
Bìa của CHẠM LÒNG CON

CHẠM LÒNG CON

Bài số: 7
Bìa của HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 8
Bìa của CON TIN NƠI NGÀI

CON TIN NƠI NGÀI

Bài số: 9
Bìa của THIÊN CHÚA NGỰ

THIÊN CHÚA NGỰ

Bài số: 10
Bìa của VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số: 11
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 12
Bìa của NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 13
Bìa của HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Bài số: 14
Bìa của XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

Bài số: 15
Bìa của ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

Bài số: 16
Bìa của CÙNG HỌP NHAU

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 17
Bìa của KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

Bài số: 18
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 19
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 20
Bìa của ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số: 21
Bìa của CHÚC TÁN DANH CHÚA

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 22
Bìa của HÁT VÌ GIÊ-XU

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 23
Bìa của DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Bài số: 24
Bìa của HIỆP MỘT

HIỆP MỘT

Bài số: 25
Bìa của NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 26
Bìa của HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 27
Bìa của NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Bài số: 29
Bìa của NGÀI LÀ CHÚA

NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 30
Bìa của TOÀN NĂNG THAY CHÚA

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 31
Bìa của NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 32
Bìa của TÔN VINH CHA

TÔN VINH CHA

Bài số: 33
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 34
Bìa của BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 35
Bìa của VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

Bài số: 36
Bìa của TÔN CAO DANH GIÊ-XU

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 37
Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 38
Bìa của CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số: 39
Bìa của GIÊ-HÔ-VA NI-SI

GIÊ-HÔ-VA NI-SI

Bài số: 40
Bìa của CHÚNG CON YÊU NGÀI

CHÚNG CON YÊU NGÀI

Bài số: 41
Bìa của DANH QUÝ TRỌNG

DANH QUÝ TRỌNG

Bài số: 42
Bìa của NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 43
Bìa của CA NGỢI CHÚA

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 44
Bìa của NHÌN LÊN CHA THÁNH

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 45
Bìa của TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

Bài số: 46
Bìa của TÔI SẼ NGỢI CA

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 47
Bìa của VUA SẼ ĐẾN

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 48
Bìa của HÁT CHO NGÀI

HÁT CHO NGÀI

Bài số: 49
Bìa của LỚN BẤY DUY NGÀI

LỚN BẤY DUY NGÀI

Bài số: 50
Bìa của VỚI CẢ TRÁI TIM

VỚI CẢ TRÁI TIM

Bài số: 51
Bìa của VUA CÁC VUA

VUA CÁC VUA

Bài số: 52
Bìa của GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

Bài số: 53
Bìa của DANH CAO QUÝ

DANH CAO QUÝ

Bài số: 54
Bìa của DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

Bài số: 55
Bìa của SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

Bài số: 56
Bìa của NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 57
Bìa của HÁT KHEN GIÊ-XU

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 58
Bìa của VINH QUANG VUA GIÊ-XU

VINH QUANG VUA GIÊ-XU

Bài số: 59
Bìa của VUI MỪNG CA HÁT

VUI MỪNG CA HÁT

Bài số: 60
Bìa của TÌNH YÊU LỚN LAO

TÌNH YÊU LỚN LAO

Bài số: 61
Bìa của GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

Bài số: 62
Bìa của VINH DIỆU CHIÊN CON

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 63
Bìa của TÔN THỜ BA NGÔI

TÔN THỜ BA NGÔI

Bài số: 64
Bìa của DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 65
Bìa của CHÚA ĐÁNG NGỢI

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 66
Bìa của LẠY CHA YÊU THƯƠNG

LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 67
Bìa của QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 68
Bìa của HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 69
Bìa của CẤT TIẾNG CA VANG

CẤT TIẾNG CA VANG

Bài số: 70
Bìa của LỜI TẠ ƠN CHÚA

LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 71
Bìa của CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 72
Bìa của DÂNG LÊN VUA THÁNH

DÂNG LÊN VUA THÁNH

Bài số: 73
Bìa của TÔN CAO DANH CHÚA

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 74
Bìa của NGỢI KHEN GIÊ-XU

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 75
Bìa của NHƯNG TRƯỚC HẾT

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 76
Bìa của CHÚA VĨ ĐẠI

CHÚA VĨ ĐẠI

Bài số: 77
Bìa của TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

Bài số: 78
Bìa của NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 79
Bìa của CUNG KÍNH TÔN VINH

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 80
Bìa của CA NGỢI CHÚA TÔI

CA NGỢI CHÚA TÔI

Bài số: 81
Bìa của VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

Bài số: 82
Bìa của LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số: 83
Bìa của HÁT HA-LÊ-LU-GIA

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 84
Bìa của TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

Bài số: 85
Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 86
Bìa của TÔN VINH CỨU CHÚA

TÔN VINH CỨU CHÚA

Bài số: 87
Bìa của THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!

THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!

Bài số: 88
Bìa của CÔNG VIỆC TAY CHÚA

CÔNG VIỆC TAY CHÚA

Bài số: 89
Bìa của MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số: 90
Bìa của CÙNG ĐẾN DÂNG LÊN LỜI SUY TÔN

CÙNG ĐẾN DÂNG LÊN LỜI SUY TÔN

Bài số: 91
Bìa của CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI

CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI

Bài số: 92
Bìa của ĐẾN CÙNG CHA

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 93
Bìa của CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số: 94
Bìa của NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 95
Bìa của TÂM CON

TÂM CON

Bài số: 96
Bìa của THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

Bài số: 97
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 98
Bìa của CA NGỢI CHÚA

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 99
Bìa của VUI TRONG DANH GIÊ-XU

VUI TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 100