Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

XIN THẦN LINH ĐẾN

Bài số: 1

TRỌN CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 2

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Viết bởi Martin Nystrom
Bài số: 3

LỬA PHỤC HƯNG

Bài số: 4

CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

Bài số: 5

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 6

CHẠM LÒNG CON

Bài số: 7

HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 8

CON TIN NƠI NGÀI

Bài số: 9

THIÊN CHÚA NGỰ

Bài số: 10

VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số: 11

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 12

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 13

HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Bài số: 14

XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

Bài số: 15

ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC

Bài số: 16

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 17

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

Bài số: 18

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 19

HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 20

ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số: 21

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 22

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 23

DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Bài số: 24

HIỆP MỘT

Bài số: 25

NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 26

HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 27

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Bài số: 29

NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 30

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 31

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 32

TÔN VINH CHA

Bài số: 33

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 34

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 35

VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

Bài số: 36

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 37

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 38

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số: 39

GIÊ-HÔ-VA NI-SI

Bài số: 40

CHÚNG CON YÊU NGÀI

Bài số: 41

DANH QUÝ TRỌNG

Bài số: 42

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 43

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 44

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 45

TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

Bài số: 46

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 47

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 48

HÁT CHO NGÀI

Bài số: 49

LỚN BẤY DUY NGÀI

Bài số: 50

VỚI CẢ TRÁI TIM

Bài số: 51

VUA CÁC VUA

Bài số: 52

GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

Bài số: 53

DANH CAO QUÝ

Bài số: 54

DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

Bài số: 55

SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

Bài số: 56

NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 57

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 58

VINH QUANG VUA GIÊ-XU

Bài số: 59

VUI MỪNG CA HÁT

Bài số: 60

TÌNH YÊU LỚN LAO

Bài số: 61

GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

Bài số: 62

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 63

TÔN THỜ BA NGÔI

Bài số: 64

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 65

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 66

LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 67

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 68

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 69

CẤT TIẾNG CA VANG

Bài số: 70

LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 71

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 72

DÂNG LÊN VUA THÁNH

Bài số: 73

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 74

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 75

NHƯNG TRƯỚC HẾT

Bài số: 76

CHÚA VĨ ĐẠI

Bài số: 77

TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

Bài số: 78

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 79

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 80

CA NGỢI CHÚA TÔI

Bài số: 81

VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

Bài số: 82

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số: 83

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 84

TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

Bài số: 85

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 86

TÔN VINH CỨU CHÚA

Bài số: 87

THÁNH THAY! THÁNH THAY! THÁNH THAY!

Bài số: 88

CÔNG VIỆC TAY CHÚA

Bài số: 89

MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số: 90

CÙNG ĐẾN DÂNG LÊN LỜI SUY TÔN

Bài số: 91

CHÚC TÔN THIÊN CHÚA CAO VỜI

Bài số: 92

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 93

CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

Bài số: 94

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 95

TÂM CON

Bài số: 96

THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

Bài số: 97

HÔ-SA-NA

Bài số: 98

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 99

VUI TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 100

Copyright © 2012-2022