Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 53
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Jêsus danh thánh rất diệu kì,
Đấng cứu chuộc nhân gian đành
lìa ngôi báu xuống dương gian.
Em-ma-nu-ên Chúa ở với chúng tôi.
Cứu chuộc và ban ơn cả thân hồn con
.

Copyright © 2012-2022