Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12

CA KHEN CHA

Bài số: 13

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

ĐI TRONG HÂN HOAN

Bài số: 21

CHA CAO QUÍ

Bài số: 22

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 23

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số: 24

MUÔN LOÀI THỜ TÔN

Bài số: 25

DUY CHA QUYỀN UY

Bài số: 26

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 29

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bài số: 32

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 33

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bài số: 34

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

NGÀI LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 38

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40

TÔN VINH CHA

Bài số: 41

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42

CA NGỢI CHÚA

Bài số: 43

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bài số: 46

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

VUA BÌNH AN

Bài số: 88

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

Copyright © 2012-2022