Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 34
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Giê-hô-va, danh Chúa được tôn cao
Vua trên muôn vua, Đấng quyền năng
Danh Giê-hô-va mãi tụng ca
Ha-lê-lu-gia danh Chúa Cha

Danh Giê-hô-va đáng được tôn cao
Nơi Cha luôn vang tiếng tụng ca
Trên cao muôn thiên sứ ngợi khen
Danh Ngài là Chúa yêu thương

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Tam ca  

Copyright © 2012-2022