Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Bìa của Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!

Bài số: 1
Bìa của Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số: 2
Bìa của Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số: 3
Bìa của Ta Bước Lên Si-ôn

Ta Bước Lên Si-ôn

Bài số: 4
Bìa của Cùng Dâng Lời Ca

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 5
Bìa của Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số: 6
Bìa của Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 7
Bìa của Vui Mừng Tung Hô

Vui Mừng Tung Hô

Bài số: 8
Bìa của Phước Nguyên Từ Trời

Phước Nguyên Từ Trời

Bài số: 9
Bìa của Đoạn Thiên Ca

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 10
Bìa của Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 11
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 12
Bìa của Tôn Vinh Chân Thần

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 13
Bìa của Ngợi Giê-hô-va

Ngợi Giê-hô-va

Bài số: 14
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Bài số: 15
Bìa của Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 16
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số: 17
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 18
Bìa của Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 19
Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu

Bài số: 20
Bìa của Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số: 21
Bìa của Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Bài số: 22
Bìa của Ánh Thái Dương Nầy

Ánh Thái Dương Nầy

Bài số: 23
Bìa của Vinh Thay Danh Jesus

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 24
Bìa của Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 25
Bìa của Tôn Vinh Christ

Tôn Vinh Christ

Bài số: 26
Bìa của Ngợi Danh Jesus

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 27
Bìa của Danh Yêu Quý

Danh Yêu Quý

Bài số: 28
Bìa của Ngợi Khen Cứu Chúa

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 29
Bìa của Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 30
Bìa của Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số: 31
Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Bài số: 32
Bìa của Jesus Đẹp Thay

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 33
Bìa của Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số: 34
Bìa của Nầy Tình Yêu Thương

Nầy Tình Yêu Thương

Bài số: 35
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 36
Bìa của Ðêm Yên Lặng

Ðêm Yên Lặng

Bài số: 37
Bìa của Hô-Sa-Na

Hô-Sa-Na

Bài số: 38
Bìa của Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số: 39
Bìa của Ôi Jêsus Hài Nhi

Ôi Jêsus Hài Nhi

Bài số: 40
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 41
Bìa của Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Bài số: 42
Bìa của Thiên Sứ Rao Truyền

Thiên Sứ Rao Truyền

Bài số: 43
Bìa của Nô-ên Ðầu Tiên

Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số: 44
Bìa của Lời Truyền Rao

Lời Truyền Rao

Bài số: 45
Bìa của Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số: 46
Bìa của Giấc Ngủ Yên

Giấc Ngủ Yên

Bài số: 47
Bìa của Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

Bài số: 48
Bìa của Phước Cho Nhân Loại

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 49
Bìa của Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Bài số: 50
Bìa của Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Bài số: 51
Bìa của Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số: 52
Bìa của Ngợi Con Thánh

Ngợi Con Thánh

Bài số: 53
Bìa của Thoạt Đến Đêm Nọ

Thoạt Đến Đêm Nọ

Bài số: 54
Bìa của Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 55
Bìa của Tiếng Hát Thiên Binh

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 56
Bìa của Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 57
Bìa của Chúa Jesus Lâm Phàm

Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số: 58
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 59
Bìa của Trong Miền

Trong Miền

Bài số: 60
Bìa của Kỷ Nguyên Thanh Bình

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 61
Bìa của Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 62
Bìa của Ca Vang Lên

Ca Vang Lên

Bài số: 63
Bìa của Thiên Đàng Chung Vui

Thiên Đàng Chung Vui

Bài số: 64
Bìa của Bài Ca Máng Cỏ

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 65
Bìa của Nằm Yên Trong Máng Chiên

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 66
Bìa của Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 67
Bìa của Kíp Ðến Tôn Thờ

Kíp Ðến Tôn Thờ

Bài số: 68
Bìa của Vòng Tay Tình Yêu

Vòng Tay Tình Yêu

Bài số: 69
Bìa của Mục Tử Thức Giữ Chiên

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 70
Bìa của Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 71
Bìa của Đêm Đông Xưa

Đêm Đông Xưa

Bài số: 72
Bìa của Đêm Thánh

Đêm Thánh

Bài số: 73
Bìa của Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Bài số: 74
Bìa của Giấc Mơ Thanh Bình

Giấc Mơ Thanh Bình

Bài số: 75
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 76
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Bài số: 77
Bìa của Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 78
Bìa của Tôn Vinh Chúa Tôi

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 79
Bìa của Danh Lạ Lùng.

Danh Lạ Lùng.

Bài số: 80
Bìa của Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 81
Bìa của Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus

Bài số: 82
Bìa của Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 83
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 84
Bìa của Khi Jesus Qua

Khi Jesus Qua

Bài số: 85
Bìa của Gặp Được Thiết Hữu

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 86
Bìa của Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Bài số: 87
Bìa của Bài Hát Trong Đêm

Bài Hát Trong Đêm

Bài số: 88
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 89
Bìa của Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 90
Bìa của Xin Kể Chuyện Chúa

Xin Kể Chuyện Chúa

Bài số: 91
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 92
Bìa của Giờ Tôi Thấy Chúa

Giờ Tôi Thấy Chúa

Bài số: 93
Bìa của Giờ Được Chiêm Ngưỡng

Giờ Được Chiêm Ngưỡng

Bài số: 94
Bìa của Thánh Thủ Chúa

Thánh Thủ Chúa

Bài số: 95
Bìa của Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 96
Bìa của Gô-gô-tha

Gô-gô-tha

Bài số: 97
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 98
Bìa của Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số: 99
Bìa của Gần Thập Tự

Gần Thập Tự

Bài số: 100