Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 27
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ngợi Danh Jêsus

1. Ngợi danh Jêsus vinh hiển quyền oai

Thiên thần cùng quì lạy mãi

Cung kính cúi dâng vương miện

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

 

Điệp Khúc:

Hãy tôn vinh, Chúa Thánh trên ngai

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài.

 

2. Kìa ai yêu Chúa xưa đã liều thân

Ở tại bàn thờ cầu khẩn

Xin hãy chúc nhánh Giê-se

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

 

3. Nầy ai được tuyển trong Is-ra-ên

Ai được chuộc do ân điển

Xin hãy chúc Chúa oai quyền.

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

 

4. Tội nhân xưa đã đau khổ sầu cay

Nay được chuộc mua xin hãy

Đem lễ quí báu dâng Ngài

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

 

5. Mọi dân muôn phái trong ngũ đại châu

Hãy về tùng phục một Chủ

Tôn Đấng phép tắc uy quyền

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.


6. Nguyền ta chung với chư thánh một mai

Vui cùng quì bên Vua mãi

Luôn trỗi khúc hát thiên thu

Tôn Đấng Chúa Tể, trên đất, trời biển.

 

Copyright © 2012-2022