Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 1
Bìa của Thánh Vương Ngự Lai

Thánh Vương Ngự Lai

Bài số: 2
Bìa của Tôn Vinh Chân Thần

Tôn Vinh Chân Thần

Bài số: 3
Bìa của Vinh Danh Ngài

Vinh Danh Ngài

Bài số: 4
Bìa của Nguồn Ơn Phước

Nguồn Ơn Phước

Bài số: 5
Bìa của Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Bài số: 6
Bìa của Tâm Hồn Ca Ngợi

Tâm Hồn Ca Ngợi

Bài số: 7
Bìa của Tôn Vinh Ba Ngôi

Tôn Vinh Ba Ngôi

Bài số: 8
Bìa của Ngợi Tôn Chúa

Ngợi Tôn Chúa

Bài số: 9
Bìa của Vinh Quang Thuộc Chúa

Vinh Quang Thuộc Chúa

Bài số: 10
Bìa của Chúa Kỳ Diệu

Chúa Kỳ Diệu

Bài số: 11
Bìa của Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Bài số: 12
Bìa của Tụng Ngợi Thánh Đế

Tụng Ngợi Thánh Đế

Bài số: 13
Bìa của Bức Thành Kiên Cố

Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 14
Bìa của Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Bài số: 15
Bìa của Thánh Chúa Thành Tín

Thánh Chúa Thành Tín

Bài số: 16
Bìa của Nguồn Cứu Giúp

Nguồn Cứu Giúp

Bài số: 17
Bìa của Thánh Chúa Siêu Việt

Thánh Chúa Siêu Việt

Bài số: 18
Bìa của Lên Đền Thánh

Lên Đền Thánh

Bài số: 19
Bìa của Chúa

Chúa

Bài số: 20
Bìa của Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa

Bài số: 21
Bìa của Tình Yêu Chúa

Tình Yêu Chúa

Bài số: 22
Bìa của Vui Mừng Chúa Là Vua

Vui Mừng Chúa Là Vua

Bài số: 23
Bìa của Vui Mừng Tán Dương

Vui Mừng Tán Dương

Bài số: 24
Bìa của Ngước Mắt Lên Đồi

Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số: 25
Bìa của Tung Hô Danh Chúa

Tung Hô Danh Chúa

Bài số: 26
Bìa của Đấng Ngồi Trên Ngôi

Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 27
Bìa của Jesus Tuyệt Vời

Jesus Tuyệt Vời

Bài số: 28
Bìa của Hiến Vương Miện

Hiến Vương Miện

Bài số: 29
Bìa của Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Bài số: 30
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Bài số: 31
Bìa của Tôn Vinh Chúa Tôi

Tôn Vinh Chúa Tôi

Bài số: 32
Bìa của Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số: 33
Bìa của Reo Vang Hô-sa-na

Reo Vang Hô-sa-na

Bài số: 34
Bìa của Một Ngày

Một Ngày

Bài số: 35
Bìa của Ha-lê-lu-gia

Ha-lê-lu-gia

Bài số: 36
Bìa của Ngợi Ca Jêsus

Ngợi Ca Jêsus

Bài số: 37
Bìa của Cám Ơn Ngài

Cám Ơn Ngài

Bài số: 38
Bìa của Ơn Cao Sâu

Ơn Cao Sâu

Bài số: 39
Bìa của Cần Jêsus Hơn

Cần Jêsus Hơn

Bài số: 40
Bìa của Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày

Bài số: 41
Bìa của Khúc Hát Tâm Linh

Khúc Hát Tâm Linh

Bài số: 42
Bìa của Danh Ngài Là Jêsus

Danh Ngài Là Jêsus

Bài số: 43
Bìa của Chúa Jêsus Lâm Phàm

Chúa Jêsus Lâm Phàm

Bài số: 44
Bìa của Chúa Muôn Thu

Chúa Muôn Thu

Bài số: 45
Bìa của Ca Ngợi Vì Được Cứu

Ca Ngợi Vì Được Cứu

Bài số: 46
Bìa của Tình Yêu Jêsus

Tình Yêu Jêsus

Bài số: 47
Bìa của Tôi Không Thể Biết

Tôi Không Thể Biết

Bài số: 48
Bìa của Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Bài số: 49
Bìa của Chúa Thánh Vinh Quang

Chúa Thánh Vinh Quang

Bài số: 50
Bìa của Chúa Sống Vinh Quang

Chúa Sống Vinh Quang

Bài số: 51
Bìa của Tôn Vinh Vua Jêsus

Tôn Vinh Vua Jêsus

Bài số: 52
Bìa của Yêu Thương Đời Đời

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 53
Bìa của Tôn Cao Danh Chúa

Tôn Cao Danh Chúa

Bài số: 54
Bìa của Danh Trên Muôn Danh

Danh Trên Muôn Danh

Bài số: 55
Bìa của Ánh Sáng Tình Yêu

Ánh Sáng Tình Yêu

Bài số: 56
Bìa của Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 57
Bìa của Ca Ngợi Chúa Tôi

Ca Ngợi Chúa Tôi

Bài số: 58
Bìa của Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Bài số: 59
Bìa của Ngài Là Vua

Ngài Là Vua

Bài số: 60
Bìa của Yêu Jêsus

Yêu Jêsus

Bài số: 61
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 62
Bìa của Vua Muôn Vua

Vua Muôn Vua

Bài số: 63
Bìa của Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Bài số: 64
Bìa của Phước Cho Nhân Loại

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 65
Bìa của Môn Đồ Trung Tín

Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 66
Bìa của Giữa Đêm Yên Tịnh

Giữa Đêm Yên Tịnh

Bài số: 67
Bìa của Kỷ Nguyên Thanh Bình

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 68
Bìa của Đến Tôn Thờ

Đến Tôn Thờ

Bài số: 69
Bìa của Trong Máng Chiên

Trong Máng Chiên

Bài số: 70
Bìa của Đêm Yên Lặng

Đêm Yên Lặng

Bài số: 71
Bìa của Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Bết-lê-hem Nhỏ Bé

Bài số: 72
Bìa của Không Chổ Trong Quán

Không Chổ Trong Quán

Bài số: 73
Bìa của Đêm Thánh

Đêm Thánh

Bài số: 74
Bìa của Ca Chúc Giáng Sinh

Ca Chúc Giáng Sinh

Bài số: 75
Bìa của Đêm Ơn Lành

Đêm Ơn Lành

Bài số: 76
Bìa của Đấng Thánh Lâm Phàm

Đấng Thánh Lâm Phàm

Bài số: 77
Bìa của Niềm Vui Thiên Đàng

Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số: 78
Bìa của Nô-ên Đầu Tiên

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 79
Bìa của Điệu Thần Ca

Điệu Thần Ca

Bài số: 80
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến

Bài số: 81
Bìa của Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

Bài số: 82
Bìa của Chúa Đến Dương Trần

Chúa Đến Dương Trần

Bài số: 83
Bìa của Vua Miền Đông

Vua Miền Đông

Bài số: 84
Bìa của Tiếng Hát Thiên Binh

Tiếng Hát Thiên Binh

Bài số: 85
Bìa của Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Bài số: 86
Bìa của Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Đêm Nô-ên Tưng Bừng

Bài số: 87
Bìa của Bài Ca Máng Cỏ

Bài Ca Máng Cỏ

Bài số: 88
Bìa của Đêm Đông Xưa

Đêm Đông Xưa

Bài số: 89
Bìa của Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người

Bài số: 90
Bìa của Không Ai Khác

Không Ai Khác

Bài số: 91
Bìa của Chúa Bất Biến

Chúa Bất Biến

Bài số: 92
Bìa của Người Khách Lạ Ga-li-lê

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 93
Bìa của Cung Điện Bằng Ngà

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 94
Bìa của Chúa Không Đổi Thay

Chúa Không Đổi Thay

Bài số: 95
Bìa của Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Bài số: 96
Bìa của Hi Sinh Vì Con

Hi Sinh Vì Con

Bài số: 97
Bìa của Nhìn Thập Tự

Nhìn Thập Tự

Bài số: 98
Bìa của Trên Đỉnh Ô-li-ve

Trên Đỉnh Ô-li-ve

Bài số: 99
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 100