Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 32
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tôn Vinh Chúa Tôi

1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu,

Xưa rộng mở tẩy thanh tội nhơ,

Tôi xin vâng lời Thần-Linh chỉ-giáo: “Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ ?”

Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình

Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa

Do huyết Jêsus gội trắng trong tội- tình

2. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước,

Muôn điều lý tánh Chúa đập tan;

Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước,

Dưới chân này kể như tro tàn.

Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình

Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa

Do huyết Jêsus gội trắng trong tội-tình

3. Vui thay lửa nơi bàn thờ Thánh Chúa,

Nhen bùng ở trong tâm hồn tôi;

Nâng tôi lên cuộc đời tươi sáng quá;

Thánh danh Ngài hiển vinh muôn đời!

Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình

Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa

Do huyết Jêsus gội trắng trong tội- tình

4. Vinh-thay, thánh thay, Thiên-Phụ đáng kính!

Vinh điệu bấy Jêsus Ðại- Nhân!

Vinh-quang vô-cùng Thần-Linh chí-thánh!

Cả ba hiệp-nhất ấy Chân- Thần

Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi!

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình

Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa

Do huyết Jêsus gội trắng trong tội- tình

Lời Tiếng Anh

I Will Praise Him

When I saw the cleans-ing foun-tain

O-pen wide for all my sin,

I o-beyed the Spir-it's woo-ing

When He said, “Wilt thou be clean?”

I will praise Him! I will praise Him!

Praise the Lamb for sin-ners slain!

Give Him glo-ry, all ye peo- ple,

For His blood can wash a-way each stain.

Bless-ed be the name of Je-sus!

I'm so glad He took me in.

He's for-giv-en my trans-gres-sions;

He has cleansed my heart from sin.

I will praise Him! I will praise Him!

Praise the Lamb for sin-ners slain!

Give Him glo-ry, all ye peo-ple,

For His blood can wash a-way each stain.

 

Copyright © 2012-2022