Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 60
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngài Là Vua

1. Ngài là Vua, Chúa muôn loài,

Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than;

Ngài đã chết cứu người,

Ngài đã sống khải hoàn,

Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.

2. Ngài là Vua, Chúa muôn loài

Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai

Mọi đầu gối sẽ quỳ,

Mọi môi lưỡi xưng nhận:

Chính Jêsus Cứu Chúa ta.

He Is Lord

He is Lord, He is Lord,

He is ris-en from the dead and He is Lord.

Ev-'ry knee shall bow, ev-'ry tongue con-fess

That Je-sus Christ is Lord.

 

Copyright © 2012-2022