Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 13
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tụng Ngợi Thánh Ðế

1. Lạy Cha cao minh Thánh đế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham,

Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, Bác ái, siêu phàm;

Trời đất thế giới chứng minh:

Tự hữu, vĩnh hữu duy Ngài,

Quì đây, tôi tung hô Ðấng Chí Thánh,

Hiển vinh lâu dài!

2. Lạy Cha cao minh Thánh đế,

Nhờ nguồn linh quang Chúa ban,

Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,

Thỏa vui nhẹ nhàng;

Kể phú quí thảy ảo không,

Chọn phần sở hữu duy Ngài,

Là khiên che thân, cây tháp ngả bóng,

Ðỡ che tôi hoài.

3. Ngài thệ tuyên nhân danh thánh,

Là lời tôi tin sắt đinh,

Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi,

Cất lên thiên đình;

Ở đó yết bái Thánh nhan,

Tôn thờ uy đức thiên thượng,

Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng,

Suốt cõi miên trường.

4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng,

Tạ ơn Ba Ngôi thánh thay,

Ngợi Cha, Con, Linh ca khúc trầm thăng,

Chúc tôn đêm ngày;

Chúa Áp-ra-ham, Chúa tôi,

Tôi cùng con Áp-ra-ham,

Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối,

Dũng uy siêu phàm.

Lời Tiếng Anh

The God of Abraham Praise

1. The God of A-braham praise,

Who reigns en-throned a-bove;

An-cient of ev-er-last-ing days,

And God of love.

Je-ho-vah, great I AM,

By earth and heav'n con-fessed;

I bow and bless the sa-cred name,

For-ev-er blest.

2. The God of A-braham praise,

At whose su-preme com-mand

From earth I rise, and seek the joys at

His right hand.

I all on earth for-sake,

Its wis-dom, fame, and power;

And Him my on-ly por-tion make,

My shield and tower.

Copyright © 2012-2022