Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 87
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðêm Nô ên Tưng Bừng

1. Ðêm Nô-ên tưng bừng này đêm Jêsus ra đời,

Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa.

Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời.

Lìa bỏ ngôi thiên đàng xuống thế gian ô tội.

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?

Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi! cao sâu thay ơn trời,

Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy,

Chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy.

Tiếng sứ thánh nhủ khuyên này khá tiếp lấy Tin Lành.

Là Chúa nay ra đời để cứu rỗi chúng sinh.

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?

Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi! cao sâu thay ơn trời,

Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sĩ lên đường,

Vượt qua bao dặm trường tìm Jêsus Chân Vương.

Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào?

Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài.

Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này?

Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối?

Ôi! cao sâu thay ơn trời,

Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

 

Copyright © 2012-2022