Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 1
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Tiếng Việt

 

Tụng  Mỹ  Chúa  Linh  Năng  

1. Quì lạy Chúa Ðấng Linh Năng,

Vua Vinh Diệu tạo vạn vật chúng dân!

Này hồn hỡi, hãy tôn ca Ngài, là nguồn linh năng, sông cứu ân!

Tôn vinh danh Chúa,

Ðồng tâm mãi trổi khúc kim cầm,

Cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.

2. Quì lạy Chúa Ðấng cao minh cai trị vạn vật, khôn ngoan quảng thông;

Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi, ban điều cao hơn ngươi ước mong;

Bao nhiêu nhu yếu Ngài hằng ban cho không diên trì,

Lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

3. Quì lạy Chúa với cả tâm linh cùng mọi điều chi trong chính ta,

Này toàn thể chúng sinh mau tung hô thờ phượng Danh Vua Chí Cao!

Muôn muôn dân thánh đồng thanh hô, ôA-menọ rập ràng,

Thờ lạy Vua muôn vua cách hân hoan.

Lời Tiếng Anh

Praise to the Lord, the Almighty

1. Praise to the Lord, the Al-might-y, the King of cre-a-tion!

 O my soul, praise Him, for He is thy health and sal-va-tion!

All ye who hear, Now to His tem-ple draw near;

Join me in glad ad-o-ra-tion!

2. Praise to the Lord, who o'er all things so won-drous-ly reign-eth,

Shel-ters thee un-der His wings, yea, so gen-tly sus-tain-eth!

Hast thou not seen How all thy long-ings have been Grant-ed in what He or-dain-eth?

Copyright © 2012-2022