Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 69
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ðến Tôn Thờ

1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng,

Lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà;

Xưa ngợi danh Tạo hóa Chúa vinh quang,

Bữa nay rao Jêsus sinh hạ.

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

2. Mục đồng yên lặng giữa đêm thanh nầy,

Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng;

Thiên Ðạo nên người giữa chúng ta đây,

Ánh sao ngời chiếu nơi Vua Trời.

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ,

Bên đông phương thấy ngôi sao Ngài;

Ði tìm Ðấng vạn quốc vẫn ước mơ,

Ðến nơi nhìn chính ngôi sao nầy.

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

4. Khi mọi thánh đồ nhất tâm tôn thờ,

Nhen hy vọng mến yêu trông chờ;

Jê-sus bỗng hạ giáng chốn tiêu sơ,

Thánh nhan rực rỡ không phai mờ.

Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,

Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

Lời Tiếng Anh

Angles, From The Realms Of Glory

1. An-gels, from the realms of glo-ry,

Wing your flight o'er all the earth;

Ye who sang cre-a-tion's sto-ry,

Now pro-claim Mes-si-ah's birth:

Come and wor-ship, come and wor-ship,

Wor-ship Christ, the new-born King!

2. Shep-herds, in the fields a-bid-ing,

Watch-ing o'er your flocks by night,

God with man is now re-sid-ing,

Yon-der shines the in-fant Light;

Come and wor-ship, come and wor-ship,

Wor-ship Christ, the new-born King!

 

Copyright © 2012-2022