Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 66
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Môn Ðồ Trung Tín

1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương,

Vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường;

Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

2. Jê-sus từ Ðức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang,

Nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn;

Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

3. Ban âm nhạc thiên sứ đều trổi vang lên khúc hân hoan,

Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng:

Sáng danh Cha nơi cao, vinh hiển thuộc Chúa mọi đàng!

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

4. Hoan nghênh Thần Nhân Jêsus giáng sanh ở giữa chúng tôi,

Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời;

Ðấng Cha sai giáng sanh trong xác thịt ấy đạo trời.

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,

Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

Lời Tiếng Anh

O Come, All Ye Faithful

1. O come, all ye faith-ful, joy-ful and tri-um-phant,

O come ye, O come ye to Beth-le-hem;

Come and be-hold Him, born the King of an-gels.

O come, let us a-dore Him,

O come, let us a-dore Him,

O come, let us a-dore Him, Christ, the Lord.

2. Sing, choirs of an-gels, sing in ex-ul-ta-tion,

O sing, all ye bright hosts of heav'n a-bove;

Glo-ry to God, all glo-ry in the high-est.

O come, let us a- dore Him,

O come, let us a-dore Him,

O come, let us a-dore Him, Christ, the Lord.

 

Copyright © 2012-2022