Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 83
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Chúa Ðến Dương Trần

1. Vì yêu nhân gian Jêsus đến nơi dương trần.

Máng cỏ đê hèn thân Chúa cam chịu bần hàn.

Cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn.

Ngài đem tươi vui an bình đến cho nhân loại.

Hãy hát vang lên!

Danh Ngài Em-ma-nu-ên.

Chúa đến dương trần để cứu rỗi mọi tội nhân.

2. Trần gian đau thương con người sống trong vô vọng.

Rao báo tin mừng khi chính Con Trời hạ sinh.

Âu lo, phiền muộn Chúa gánh thay loài người.

Trần gian khinh khi chê cười chính Vua muôn đời.

Ấy bởi thương tôi Jêsus chẳng than một lời.

Nhân thế vô vọng, Chúa đến ban cho bình an.

3. Tại gô-gô-tha nhân loại đóng đinh Con Trời.

Thập giá khổ hình Jêsus chết cho tội nhân;

Ðau thương một mình Chúa gánh thay tội tình.

Vì yêu nhân gian Jêsus hiến dâng thân vàng.

Ấy bởi thương anh trên đồi huyết

Chiên Con tràn.

Hãy đến bên Ngài, xin Chúa thứ tha tội tình.

Lời Tiếng Anh

O Come, O Come Emmanuel

1. O come, O come, Em-man-u-el,

And ran-som cap-tive Is-ra-el,

That mourns in lone-ly ex-ile here

Un-til the Son of God ap-pear.

Re-joice! Re- joice!

Em-man-nu-el

Shall come to thee, O Is-ra-el!

2. O come, De-sire of na-tions, bind

All peo-ples in one heart and mind;

Bid en-vy, strife, and quar-rels cease,

Fill the whole world with heav-en's peace.

Re-joice! Re-joice!

Em-man-nu-el

Shall come to thee, O Is-ra-el!

3. O Come, Thou Key of Dav-id, come,

And open wide our heaven-ly home;

Make safe the way that leads on high,

And close the path to mis-e-ry,

Re-joice! Re-joice! Em-man-nu-el

Shall come to thee,

O Is-ra-el!

 

Copyright © 2012-2022