Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 37
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Ngợi Ca Jêsus

1. Ngợi danh cao cả vinh hiển quyền oai!

Thiên thần cùng quỳ lạy mãi,

Cung kính cúi dâng vương miện,

Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

2. Nào, ai yêu Ðấng xưa đã liều thân,

Mau lại bàn thờ cầu khẩn,

Xin hãy chúc tôn Jê-sus,

Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, bể.

Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

3. Tội nhân xưa đã đau đớn sầu cay,

Nay được chuộc mua, xin hãy

Ðem chiến thắng dâng lên Ngài,

Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, biển.

Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

4. Nguyền ta chung với chư thánh một mai,

Vui cùng quì bên Vua mãi,

Luôn trổi khúc hát thiên thu,

Tôn Ðấng Chúa Tể danh thánh Jê-sus.

Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai,

Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

Lời Tiếng Anh

All Hail The Power Of Jesus's Name

All hail the power of Je-sus' name!

Let an-gel pros-trate fall,

Let an-gels pros-trates fall;

Bring forth the roy-al di-a-dem,

And crown … Him, crown Him, crown Him,

Crown Him and crown Him Lord of all.

O that with yon-der sa-cred throng

We at His feet may fall,

We at His feet may fall!

We'll join the ev-er-last-ing song.

And crown … Him, crown Him, crown Him,

Crown Him and crown Him Lord of all.

 

Copyright © 2012-2022