Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Bài số: 91
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Không Ai Khác

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền,

Chẳng có ai, Chẳng ai bằng!

Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền,

Chẳng có ai, Chẳng ai bằng!

Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus,

Ðấng khiêm nhường,

Chẳng có ai, Quyết không ai!

2. Chẳng có ai cao minh trong sạch như Bạn hiền,

Chẳng có ai, Chẳng ai bằng!

Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus,

Chẳng có ai, Chẳng ai bằng!

Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus,

Ðấng khiêm nhường,

Chẳng có ai, Quyết không ai!

3. Chẳng có khi nào Jê-sus lìa môn đồ Ngài,

Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!

Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài,

Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào!

Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus,

Ðấng khiêm nhường,

Chẳng có ai, Quyết không ai!

4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời,

Chẳng có đâu! Chẳng ơn nào!

Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời,

Chẳng có đâu! Chẳng khi nào.

Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường,

Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày;

Chẳng thiết hữu nào như Jêsus,

Ðấng khiêm nhường,

Chẳng có ai, Quyết không ai!

Lời Tiếng Anh

No, Not One!

1. There's not a friend like the low-ly Je-sus,

No, not one! No, not one!

None else could heal all our soul's dis-eas-es,

No, not one! No, not one!

Je-sus knows all a-bout our strug-gles,

He will guide till the day is done;

There's not a friend like the low-ly Je-sus,

No, not one! No, not one!

2. No friend like Him is so high and ho-ly,

No, not one! No, not one!

And yet no friend is so meek and low-ly,

No, not one! No, not one!

Je-sus knows all a-bout our strug-gles,

He will guide till the day is done;

There's not a friend like the low-ly Je-sus,

No, not one! No, not one!

 

Copyright © 2012-2022