Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 82
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Em ma nu ên

Emmanuel Danh Ðức Chúa Con,

Em-ma-nu-ên, Là chính Chúa Cha,

Ngài ở với ta.

Em- ma-nu-ên, Thánh danh Con Trời,

Là Chúa chí cao, ở với dân Ngài.

Em-man-u-el, Em-man-u-el,

His name is called

Em-man-u-el.

God is with us, re-veal'd in us

His name is called

Em-man-u-el.

 

 

 

Copyright © 2012-2022