Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 13
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Tôn Vinh Chân Thần

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đối

Dưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơi

Trời cao cũng chung khen ngợi Ba Ngôi

Chúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.

 

Copyright © 2012-2022