Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Bìa của Con Sông Thái An

Con Sông Thái An

Bài số: 301
Bìa của Tay Chúa Nắm Tôi

Tay Chúa Nắm Tôi

Bài số: 302
Bìa của Diệu Vinh Thay Bình An

Diệu Vinh Thay Bình An

Bài số: 303
Bìa của Sự Bình An

Sự Bình An

Bài số: 304
Bìa của Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 305
Bìa của Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 306
Bìa của Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số: 307
Bìa của Mở Đôi Mắt Chúng Con

Mở Đôi Mắt Chúng Con

Bài số: 308
Bìa của Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn

Bài số: 309
Bìa của Thi Thiên 121

Thi Thiên 121

Bài số: 310
Bìa của Trông Mong Ơn Chí Cao

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 311
Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 312
Bìa của Xin Sống Cho Chúa Jesus

Xin Sống Cho Chúa Jesus

Bài số: 313
Bìa của Lên Chốn Cao Hơn

Lên Chốn Cao Hơn

Bài số: 314
Bìa của Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Bài số: 315
Bìa của Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 316
Bìa của Đi Từng Bước

Đi Từng Bước

Bài số: 317
Bìa của Khi Ban Mai Đến

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 318
Bìa của Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số: 319
Bìa của Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 320
Bìa của Chúa Đứng Bên Ta

Chúa Đứng Bên Ta

Bài số: 321
Bìa của Thật Hạnh Vinh Thay

Thật Hạnh Vinh Thay

Bài số: 322
Bìa của Vâng Theo Chúa

Vâng Theo Chúa

Bài số: 323
Bìa của Thà Có Jesus Thì Hơn

Thà Có Jesus Thì Hơn

Bài số: 324
Bìa của Ánh Sáng Cho Đời

Ánh Sáng Cho Đời

Bài số: 325
Bìa của Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 326
Bìa của Theo Chúa

Theo Chúa

Bài số: 327
Bìa của Bước Với Chúa

Bước Với Chúa

Bài số: 328
Bìa của Mỗi Bước Thiên Trình

Mỗi Bước Thiên Trình

Bài số: 329
Bìa của Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Bài số: 330
Bìa của Nơi Đâu Có Chúa

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 331
Bìa của Buổi Mai Với Jesus

Buổi Mai Với Jesus

Bài số: 332
Bìa của Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 333
Bìa của Giờ Dịu Êm

Giờ Dịu Êm

Bài số: 334
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 335
Bìa của Bài Cầu Nguyện Chung

Bài Cầu Nguyện Chung

Bài số: 336
Bìa của Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Tôi Sẽ Thưa Với Jesus

Bài số: 337
Bìa của Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus

Bài số: 338
Bìa của Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Bài số: 339
Bìa của Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 340
Bìa của Nầy Là Truyện Ký Tôi

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 341
Bìa của Nương Cánh Vĩnh Sinh

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 342
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 343
Bìa của Đừng Sợ Chi

Đừng Sợ Chi

Bài số: 344
Bìa của Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 345
Bìa của Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Bài số: 346
Bìa của Trước Khi Rạng Đông

Trước Khi Rạng Đông

Bài số: 347
Bìa của Dặn Lòng Trung Tín

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 348
Bìa của Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 349
Bìa của Tận Trung Với Chúa

Tận Trung Với Chúa

Bài số: 350
Bìa của Ngắm Jesus Đừng Sao

Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số: 351
Bìa của Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi

Bài số: 352
Bìa của Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 353
Bìa của Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 354
Bìa của Thắng Nhờ Ân Điển

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 355
Bìa của Chiến Binh Thập Tự

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 356
Bìa của Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 357
Bìa của Chỉ Có Jesus

Chỉ Có Jesus

Bài số: 358
Bìa của Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 359
Bìa của Trên Đường Hẹp Của Chúa

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 360
Bìa của Dưới Cờ Thập Tự

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 361
Bìa của Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 362
Bìa của Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất

Bài số: 363
Bìa của Dâng Hiến

Dâng Hiến

Bài số: 364
Bìa của Bài Ca Trong Tâm

Bài Ca Trong Tâm

Bài số: 365
Bìa của Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh

Bài số: 366
Bìa của Sẵn Sàng

Sẵn Sàng

Bài số: 367
Bìa của Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 368
Bìa của Đời Con

Đời Con

Bài số: 369
Bìa của Vì Chúa Yêu Tôi

Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số: 370
Bìa của Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 371
Bìa của Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao

Bài số: 372
Bìa của Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số: 373
Bìa của Tại Chốn Trận Tiền

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 374
Bìa của Anh Nghe Không

Anh Nghe Không

Bài số: 375
Bìa của Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia

Bài số: 376
Bìa của Chỗ Kẻ Đá Vững An

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 377
Bìa của Đường Đời Trăm Vạn Nẻo

Đường Đời Trăm Vạn Nẻo

Bài số: 378
Bìa của Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 379
Bìa của Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 380
Bìa của Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 381
Bìa của Vững An Trong Đá Muôn Đời

Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số: 382
Bìa của Nương Mình Trong Cánh Chúa

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 383
Bìa của Càng Gần Chúa Hơn

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 384
Bìa của Bài Ca Cảm Tạ

Bài Ca Cảm Tạ

Bài số: 385
Bìa của Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 386
Bìa của Vui Mừng Ca Hát

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 387
Bìa của Mặt Gặp Mặt

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 388
Bìa của Miền Vinh Hiển

Miền Vinh Hiển

Bài số: 389
Bìa của Vinh Thay Cho Tôi

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 390
Bìa của Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Bài số: 391
Bìa của Bên Kia Đồi

Bên Kia Đồi

Bài số: 392
Bìa của Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương

Bài số: 393
Bìa của Thiên Cung Chính Quê Hương

Thiên Cung Chính Quê Hương

Bài số: 394
Bìa của Vinh Quang, Vinh Quang!

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 395
Bìa của Sống Trong Vinh Quang

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 396
Bìa của Bên Kia Hoàng Hôn

Bên Kia Hoàng Hôn

Bài số: 397
Bìa của Nơi Vĩnh Phước

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 398
Bìa của Hứa Nguyện

Hứa Nguyện

Bài số: 399
Bìa của Khi Bàn Tay Dâng Lên

Khi Bàn Tay Dâng Lên

Bài số: 400