Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 80
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Danh Lạ Lùng

Jêsus! Vua trên mọi loài,

Chủ tể khắp cả nhân gian,

Chúa Thánh vinh quang đời đời,

Jêsus Chúa tôi;


Jêsus cao minh tuyệt vời,

Ánh sáng soi bao cuộc đời,

Sức sống ban cho loài người,

Chúa trên muôn loài.


Hiền lành thương mến chiên,

Vầng đá sống không đổi dời,

Ngài thật là thần nhân chí tôn;

Cúi xuống hỡi muôn loài!

Kính mến suy tôn Ngài,

Chúa Thánh vinh quang đời đời,

Hát lên tôn thờ.

Copyright © 2012-2022