Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 93
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Giờ Tôi Thấy Chúa

1. Giờ tôi thấy Chúa gánh muôn nhục hình,

Ðớn đau nhưng nào van xin

Bọn quân lính đóng mão gai cho Ngài,

Xúm quanh khôi hài chê bai.

Giờ tôi thấy Ngài thay nhân loài,

Thập giá chất trên bờ vai

Toàn thân đẩm máu, bước đi lao chao,

Tiến lên trên Gô-gô-tha.


Điệp Khúc:

Giờ nhìn Ngài vui lòng liều thân hy sinh,

Chúa chẳng trách chi bọn quân lính.

Chúng đóng đinh Ngài vào giá thập tự này

Nào chút tiếc thương khi hạ tay.


2. Giờ tôi thấy Chúa chết trên thập hình,

Giữa bao nhiêu lời miệt khinh.

Trời đang sáng chói bổng nhiên thay dời,

Tối tăm bao trùm muôn nơi.

Giờ tôi xem giáo nhọn xuyên hông Ngài,

Cùng đinh đóng nơi chân và tay.

Lòng tôi mới thấy xót xa vô hồi.

Chúa ôi! cũng vì tội tôi.

Copyright © 2012-2022