Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Dâng Trọn Cho Jesus

Bài số: 201

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 202

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 203

Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi

Bài số: 204

Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Bài số: 205

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 206

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 207

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 208

Đường Lối Chúa

Bài số: 209

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 210

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 211

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 212

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 213

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 214

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 215

Phút Suy Tư

Bài số: 216

Jesus Thiết Hữu

Bài số: 217

Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số: 218

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 219

Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Bài số: 220

Chúa Biết Rõ

Bài số: 221

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 222

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 223

Hiệp Một Trong Chúa

Bài số: 224

Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số: 225

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số: 226

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 227

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 228

Tiệc Thánh

Bài số: 229

Truy Niệm Chúa

Bài số: 230

Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số: 231

Một Ngày Với Chúa

Bài số: 232

Bài Ca Hợp Một

Bài số: 233

Nếu Khi Nào

Bài số: 234

Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Bài số: 235

Bốn Phương Một Nhà

Bài số: 236

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Bài số: 237

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 238

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 239

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 240

Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số: 241

Báo Tin Lành

Bài số: 242

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 243

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 244

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 245

Gánh Lúa Về

Bài số: 246

Dắt Về Chúa

Bài số: 247

Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài

Bài số: 248

Chèo Ra

Bài số: 249

Loan Tin Mừng

Bài số: 250

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 251

Mau Chiếu Ra

Bài số: 252

Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số: 253

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 254

Tình Yêu Jesus

Bài số: 255

Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Bài số: 256

Nào Bước Cùng Jesus

Bài số: 257

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 258

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 259

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 260

Được Jesus Cứu

Bài số: 261

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 262

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 263

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 264

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 265

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 266

Hãy Tin Nhận

Bài số: 267

Lạy Thượng Đế

Bài số: 268

Trở Về Bên Chúa

Bài số: 269

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 270

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 271

Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số: 272

Khi Dâng Lòng Mình

Bài số: 273

Chung Niềm Tin

Bài số: 274

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 275

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 276

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 277

Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số: 278

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số: 279

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số: 280

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 281

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 282

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 283

Tôi Mang Thập Tự

Bài số: 284

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 285

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 286

Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số: 287

Yêu Ta Chăng

Bài số: 288

Mến Yêu Jesus

Bài số: 289

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 290

Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số: 291

Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số: 292

Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bài số: 293

Vui Bên Chúa

Bài số: 294

Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số: 295

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số: 296

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 297

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 298

Vinh Quang Trời

Bài số: 299

Bình An Trong Jesus

Bài số: 300

Copyright © 2012-2022