Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Bìa của Dâng Trọn Cho Jesus

Dâng Trọn Cho Jesus

Bài số: 201
Bìa của Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi

Bài số: 202
Bìa của Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 203
Bìa của Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi

Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi

Bài số: 204
Bìa của Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi

Bài số: 205
Bìa của Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 206
Bìa của Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 207
Bìa của Ngài Dìu Dắt Tôi

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 208
Bìa của Đường Lối Chúa

Đường Lối Chúa

Bài số: 209
Bìa của Quanh Đêm Luôn Ngày

Quanh Đêm Luôn Ngày

Bài số: 210
Bìa của Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 211
Bìa của Jesus Là Bạn Thật

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 212
Bìa của Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 213
Bìa của Tôi Là Chiên Của Chúa

Tôi Là Chiên Của Chúa

Bài số: 214
Bìa của Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 215
Bìa của Phút Suy Tư

Phút Suy Tư

Bài số: 216
Bìa của Jesus Thiết Hữu

Jesus Thiết Hữu

Bài số: 217
Bìa của Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số: 218
Bìa của Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 219
Bìa của Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Đấng Chăn Chiên Hiền Lành

Bài số: 220
Bìa của Chúa Biết Rõ

Chúa Biết Rõ

Bài số: 221
Bìa của Chúa Sẽ Lo Toan

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 222
Bìa của Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 223
Bìa của Hiệp Một Trong Chúa

Hiệp Một Trong Chúa

Bài số: 224
Bìa của Tự Nguyện Theo Jesus

Tự Nguyện Theo Jesus

Bài số: 225
Bìa của Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số: 226
Bìa của Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 227
Bìa của Nguyện Theo Ý Cha

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 228
Bìa của Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Bài số: 229
Bìa của Truy Niệm Chúa

Truy Niệm Chúa

Bài số: 230
Bìa của Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Bài số: 231
Bìa của Một Ngày Với Chúa

Một Ngày Với Chúa

Bài số: 232
Bìa của Bài Ca Hợp Một

Bài Ca Hợp Một

Bài số: 233
Bìa của Nếu Khi Nào

Nếu Khi Nào

Bài số: 234
Bìa của Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Bài số: 235
Bìa của Bốn Phương Một Nhà

Bốn Phương Một Nhà

Bài số: 236
Bìa của Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Bài số: 237
Bìa của Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Xin Phục Hưng Chúng Tôi

Bài số: 238
Bìa của Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Bài số: 239
Bìa của Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 240
Bìa của Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số: 241
Bìa của Báo Tin Lành

Báo Tin Lành

Bài số: 242
Bìa của Tôi Sẽ Đi

Tôi Sẽ Đi

Bài số: 243
Bìa của Quyết Rao Tin Lành

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 244
Bìa của Xin Chúa Sai Tôi

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 245
Bìa của Gánh Lúa Về

Gánh Lúa Về

Bài số: 246
Bìa của Dắt Về Chúa

Dắt Về Chúa

Bài số: 247
Bìa của Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài

Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài

Bài số: 248
Bìa của Chèo Ra

Chèo Ra

Bài số: 249
Bìa của Loan Tin Mừng

Loan Tin Mừng

Bài số: 250
Bìa của Lo Vực Người Luân Vong

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 251
Bìa của Mau Chiếu Ra

Mau Chiếu Ra

Bài số: 252
Bìa của Chứng Nhân Cho Jesus

Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số: 253
Bìa của Ngày Vui Vẻ

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 254
Bìa của Tình Yêu Jesus

Tình Yêu Jesus

Bài số: 255
Bìa của Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Bài số: 256
Bìa của Nào Bước Cùng Jesus

Nào Bước Cùng Jesus

Bài số: 257
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 258
Bìa của Ngợi Khen Vì Được Cứu

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 259
Bìa của Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Bài số: 260
Bìa của Được Jesus Cứu

Được Jesus Cứu

Bài số: 261
Bìa của Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ

Bài số: 262
Bìa của Vững Tin Nơi Chúa

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 263
Bìa của Jesus! Tôi Đến

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 264
Bìa của Tôi Nguyện Đến Liền

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 265
Bìa của Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 266
Bìa của Hãy Tin Nhận

Hãy Tin Nhận

Bài số: 267
Bìa của Lạy Thượng Đế

Lạy Thượng Đế

Bài số: 268
Bìa của Trở Về Bên Chúa

Trở Về Bên Chúa

Bài số: 269
Bìa của Tiếng Êm Dịu

Tiếng Êm Dịu

Bài số: 270
Bìa của Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 271
Bìa của Ngươi Phải Tái Sinh

Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số: 272
Bìa của Khi Dâng Lòng Mình

Khi Dâng Lòng Mình

Bài số: 273
Bìa của Chung Niềm Tin

Chung Niềm Tin

Bài số: 274
Bìa của Con Sông Tẩy Uế

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 275
Bìa của Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 276
Bìa của Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 277
Bìa của Xa Ta Hết Muôn Tội

Xa Ta Hết Muôn Tội

Bài số: 278
Bìa của Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số: 279
Bìa của Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số: 280
Bìa của Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 281
Bìa của Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Bài số: 282
Bìa của Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 283
Bìa của Tôi Mang Thập Tự

Tôi Mang Thập Tự

Bài số: 284
Bìa của Càng Yêu Chúa Hơn

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 285
Bìa của Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 286
Bìa của Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số: 287
Bìa của Yêu Ta Chăng

Yêu Ta Chăng

Bài số: 288
Bìa của Mến Yêu Jesus

Mến Yêu Jesus

Bài số: 289
Bìa của Xin Vô Tâm Hồn

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 290
Bìa của Tâm Tôi Văng Vẳng

Tâm Tôi Văng Vẳng

Bài số: 291
Bìa của Ta Hát Suốt Linh Trình

Ta Hát Suốt Linh Trình

Bài số: 292
Bìa của Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bên Tôi Là Chúa Jesus

Bài số: 293
Bìa của Vui Bên Chúa

Vui Bên Chúa

Bài số: 294
Bìa của Vui Mừng Mãi Mãi

Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số: 295
Bìa của Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Bài số: 296
Bìa của Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Bài số: 297
Bìa của Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 298
Bìa của Vinh Quang Trời

Vinh Quang Trời

Bài số: 299
Bìa của Bình An Trong Jesus

Bình An Trong Jesus

Bài số: 300