Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Bìa của Chỉ Vì Tội Tôi

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 101
Bìa của Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Bài số: 102
Bìa của Ghết-sê-ma-nê

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 103
Bìa của Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 104
Bìa của Xong Rồi

Xong Rồi

Bài số: 105
Bìa của Cung Điện Bằng Ngà

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 106
Bìa của Chúa Chí Ái

Chúa Chí Ái

Bài số: 107
Bìa của Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 108
Bìa của Nơi Thập Tự

Nơi Thập Tự

Bài số: 109
Bìa của Nơi Chân Thập Tự

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 110
Bìa của Dòng Huyết Đào

Dòng Huyết Đào

Bài số: 111
Bìa của Nhìn Cây Thập Tự

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 112
Bìa của Con Đường Sự Sống

Con Đường Sự Sống

Bài số: 113
Bìa của Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số: 114
Bìa của Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Bài số: 115
Bìa của Nhìn Xem Jesus

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 116
Bìa của Vì Jesus Sống

Vì Jesus Sống

Bài số: 117
Bìa của Ngài Là Chúa

Ngài Là Chúa

Bài số: 118
Bìa của Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số: 119
Bìa của Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 120
Bìa của Chúa Sống

Chúa Sống

Bài số: 121
Bìa của Giờ Danh Sách

Giờ Danh Sách

Bài số: 122
Bìa của Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số: 123
Bìa của Màn Sương Tiêu Tan

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 124
Bìa của Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 125
Bìa của Kìa Chúa Đến

Kìa Chúa Đến

Bài số: 126
Bìa của Xa Xa Trên Ngọn Núi

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 127
Bìa của Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 128
Bìa của Jesus Mau Đến

Jesus Mau Đến

Bài số: 129
Bìa của Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 130
Bìa của Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số: 131
Bìa của Trông Mong Thiên Ân

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 132
Bìa của An Bình Trong Chúa

An Bình Trong Chúa

Bài số: 133
Bìa của Chờ Mong Thần Linh

Chờ Mong Thần Linh

Bài số: 134
Bìa của Thánh Linh Dẫn Dắt

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 135
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 136
Bìa của Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 137
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 138
Bìa của Kinh Thánh Cao Quý

Kinh Thánh Cao Quý

Bài số: 139
Bìa của Phước Âm Jesus Muôn Thuở

Phước Âm Jesus Muôn Thuở

Bài số: 140
Bìa của Thánh Kinh Âm Nhạc

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 141
Bìa của Lớn Bấy Duy Ngài

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 142
Bìa của Việt Nam Ca

Việt Nam Ca

Bài số: 143
Bìa của Ôi Tình Thương

Ôi Tình Thương

Bài số: 144
Bìa của Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 145
Bìa của Jesus Đấng Chăn Chiên

Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số: 146
Bìa của Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng

Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng

Bài số: 147
Bìa của Ý Nghĩa Tình Yêu

Ý Nghĩa Tình Yêu

Bài số: 148
Bìa của Jesus Bài Ca Của Ta

Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số: 149
Bìa của Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 150
Bìa của Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số: 151
Bìa của Nguồn Ân Điển

Nguồn Ân Điển

Bài số: 152
Bìa của Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 153
Bìa của Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay

Bài số: 154
Bìa của Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số: 155
Bìa của Ngài Vực Tôi

Ngài Vực Tôi

Bài số: 156
Bìa của Ân Hồng Cứu Ân

Ân Hồng Cứu Ân

Bài số: 157
Bìa của Ơn Lạ Lùng

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 158
Bìa của Ái Từ Cứu Tôi

Ái Từ Cứu Tôi

Bài số: 159
Bìa của Ơn Cứu Rỗi

Ơn Cứu Rỗi

Bài số: 160
Bìa của Ngợi Khen Dòng Huyết

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 161
Bìa của Làm Con Vua Thánh

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 162
Bìa của Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 163
Bìa của Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Bài số: 164
Bìa của Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 165
Bìa của Chỉ Tin Nơi Ngài

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 166
Bìa của Về Gấp Lên

Về Gấp Lên

Bài số: 167
Bìa của Tiếng Gọi

Tiếng Gọi

Bài số: 168
Bìa của Jesus Gọi Ta

Jesus Gọi Ta

Bài số: 169
Bìa của Nguyện Theo Jesus

Nguyện Theo Jesus

Bài số: 170
Bìa của Tiếng Jesus

Tiếng Jesus

Bài số: 171
Bìa của Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số: 172
Bìa của Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Bài số: 173
Bìa của Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Bài số: 174
Bìa của Đời Người Ngắn Ngủi

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 175
Bìa của Mau Thưa Với Jesus

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 176
Bìa của Ta Là Đường Đi

Ta Là Đường Đi

Bài số: 177
Bìa của Kìa Chín Mươi Chín Con

Kìa Chín Mươi Chín Con

Bài số: 178
Bìa của Hãy Theo Jesus

Hãy Theo Jesus

Bài số: 179
Bìa của Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 180
Bìa của Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 181
Bìa của Christ Trả Xong Tội Lỗi

Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số: 182
Bìa của Quyền Trong Huyết

Quyền Trong Huyết

Bài số: 183
Bìa của Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số: 184
Bìa của Kìa Cửa Cứu Rỗi

Kìa Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 185
Bìa của Suối Huyết Tuôn

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 186
Bìa của Mau Đến Theo Jesus

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 187
Bìa của Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 188
Bìa của Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 189
Bìa của Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 190
Bìa của Jesus Cứu

Jesus Cứu

Bài số: 191
Bìa của Bây Giờ Tôi Tin

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 192
Bìa của Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 193
Bìa của Jesus Cứu Tôi

Jesus Cứu Tôi

Bài số: 194
Bìa của Đứng Trên Lời Hứa

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 195
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 196
Bìa của Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 197
Bìa của Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số: 198
Bìa của Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Bài số: 199
Bìa của Như Cánh Chim Bay Lên

Như Cánh Chim Bay Lên

Bài số: 200