Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 101

Thập Tự Xưa

Bài số: 102

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 103

Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi

Bài số: 104

Xong Rồi

Bài số: 105

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 106

Chúa Chí Ái

Bài số: 107

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 108

Nơi Thập Tự

Bài số: 109

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 110

Dòng Huyết Đào

Bài số: 111

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 112

Con Đường Sự Sống

Bài số: 113

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số: 114

Chúa Phục Sinh

Bài số: 115

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 116

Vì Jesus Sống

Bài số: 117

Ngài Là Chúa

Bài số: 118

Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số: 119

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 120

Chúa Sống

Bài số: 121

Giờ Danh Sách

Bài số: 122

Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số: 123

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 124

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 125

Kìa Chúa Đến

Bài số: 126

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 127

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 128

Jesus Mau Đến

Bài số: 129

Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 130

Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa

Bài số: 131

Trông Mong Thiên Ân

Bài số: 132

An Bình Trong Chúa

Bài số: 133

Chờ Mong Thần Linh

Bài số: 134

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 135

Lời Dịu Dàng

Bài số: 136

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 137

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 138

Kinh Thánh Cao Quý

Bài số: 139

Phước Âm Jesus Muôn Thuở

Bài số: 140

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 141

Lớn Bấy Duy Ngài

Bài số: 142

Việt Nam Ca

Bài số: 143

Ôi Tình Thương

Bài số: 144

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 145

Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số: 146

Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng

Bài số: 147

Ý Nghĩa Tình Yêu

Bài số: 148

Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số: 149

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 150

Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số: 151

Nguồn Ân Điển

Bài số: 152

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 153

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay

Bài số: 154

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số: 155

Ngài Vực Tôi

Bài số: 156

Ân Hồng Cứu Ân

Bài số: 157

Ơn Lạ Lùng

Bài số: 158

Ái Từ Cứu Tôi

Bài số: 159

Ơn Cứu Rỗi

Bài số: 160

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 161

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 162

Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 163

Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Bài số: 164

Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 165

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 166

Về Gấp Lên

Bài số: 167

Tiếng Gọi

Bài số: 168

Jesus Gọi Ta

Bài số: 169

Nguyện Theo Jesus

Bài số: 170

Tiếng Jesus

Bài số: 171

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số: 172

Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An

Bài số: 173

Hãy Theo Ta

Bài số: 174

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 175

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 176

Ta Là Đường Đi

Bài số: 177

Kìa Chín Mươi Chín Con

Bài số: 178

Hãy Theo Jesus

Bài số: 179

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 180

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 181

Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số: 182

Quyền Trong Huyết

Bài số: 183

Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số: 184

Kìa Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 185

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 186

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 187

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 188

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 189

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 190

Jesus Cứu

Bài số: 191

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 192

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 193

Jesus Cứu Tôi

Bài số: 194

Đứng Trên Lời Hứa

Bài số: 195

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 196

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 197

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số: 198

Lời Nguyện Cầu

Bài số: 199

Như Cánh Chim Bay Lên

Bài số: 200

Copyright © 2012-2022