Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 26
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

1. Khi trước tôi là tội nhơn,

Đâu đáng gì Chúa ban ơn,

Xưa đã chất chứa biết bao tội tình,

Tôi đáng chết mất ở trong tội mình,

Mà Jêsus Christ chí nhân

Cứu tôi ra khỏi trầm luân.

 

Điệp Khúc:

Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài,

Jêsus là Chúa chí tôn chân ái,

Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi,

Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

 

2. Ôi Chúa tôi là tội nhơn,

Mỗi phút cần Chúa ban ơn,

Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình,

Xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình,

Lần theo chơn Chúa tín trung,

Dẫu cho đất chuyển trời rung.

 

3. Ơn Chúa vô lượng vô biên,

Tôi nỡ nào sống ý riêng;

Xin Cha sai khiến, con lo việc Ngài,

Con xin vâng ý thánh Cha dạy hoài;

Dầu cho lao khổ, đắng cay,

Tớ trung chuyên giữ lòng ngay.

 

Copyright © 2012-2022