Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 96
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Chúa Mang Thập Hình

1. Ôi Chúa Jêsus đành mang thập hình,

Vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh,

Đem đức yêu thương, ban ơn hòa bình,

Ngợi khen Jêsus, Chúa nhân lành.


Điệp Khúc:

Cứu người, Chúa vui mang thập hình,

Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh;

Chính tôi biết lấy chi đền bồi,

Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!


2. Ôi Chúa chí tôn vì sao hạ mình,

Đau khổ không nao, nhục nhã xem khinh,

Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng,

Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn.


3. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng,

Dạn dĩ đến nơi hạnh phúc vô song,

Tôi hiến thân, linh cho Jêsus hoài,

Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loại.

Copyright © 2012-2022