Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 35
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Nầy Tình Yêu Thương

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.

Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ.
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời,
Tình yêu vời vợi: tình yêu Jêsus.

2. Người là Jê-sus, Vua trên vạn vật.
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng!
Người là Jêsus, Vua trên vạn vật,
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus Vua của muôn loài.
Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus, là Vua muôn vua! 

Copyright © 2012-2022