Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 45
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
Concert

Lời Bài Hát  

 

Lời Truyền Rao

1. Từ ngày xưa, lời truyền rao về một Ðấng Thánh trên cao.

Lìa xa thiên đàng, vào dương gian,

Tìm chuộc cứu người lầm than.

Kìa điềm chính Chúa Trời ban cho trần gian đang ngóng đợi:

Này một gái vốn đồng trinh, sẽ chịu thai sinh Con Trời.

 

2. Rồi người ta bèn đặt tên hài nhi Em-ma-nu-ên,

Là Ðức Chúa Trời, hiện nay đang,

Ngự ở giữa vòng nhân gian.

Ngài là Ðấng cứu mọi dân, đem phàm nhân ra khỏi tội.

Lời truyền ấy ứng nghiệm ngay khi Jêsus Christ ra đời.

 

3. Từ ngày xưa, lời truyền rao về sự sáng lớn trên cao,

Vào quê hương người miền đau thương,

Rọi soi lối người tha phương.

Và sự sáng chiếu tận trên muôn người dân

Ðang trú ngụ, vùng thuộc bóng tử thần kia.

Cho người sống trong vui mừng.

 

Copyright © 2012-2022