Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 62
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Bình An Cho Loài Người

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến.

Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sanh đem theo ân điển.

Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối.


Điệp Khúc:

Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy. Ô! Tin mừng vui.

Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.


2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay tìm xem Jêsus Con Thánh.

Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh.

Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng trần bởi nơi đồng trinh Ma-ri.


3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái.

Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái.

Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh.

Copyright © 2012-2022