Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 40
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ôi Jêsus Hài Nhi

 

1. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Ðấng Cha sai Ngài xuống tận nhân gian,

Mang kiếp thấp hèn, Ðồng hóa với người,

Gian khổ giữa đời, nào tiếc cõi trời.

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.

 

2. Ôi! Jêsus Hài Nhi, ôi Chúa ấu thơ hiền.

Ðấng ban vui mừng, nhân loài hằng mong,

Bao kẽ ngã lòng, Buồn chán thất vọng,

Giờ thấy thỏa phần, vì Chúa giáng trần.

Chúa Hài Nhi Jêsus, Giáng sinh nơi hèn khinh.

 

Copyright © 2012-2022