Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 76
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Danh Lạ Lùng

1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,

Nhờ danh Jêsus mau kêu cầu;

Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi,

Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.


Điệp Khúc:

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, nơi đất trông;

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời, đất hi vọng.


2. Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jêsus,

Làm khiên che lằn tên quân thù;

Dù Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta,

Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa.


3. Nhờ danh Jêsus ta đến nghiêng mình,

Quì nơi Ngài dâng tâm thành;

Giờ lâm chung nguyện hô danh Chúa luôn,

Duy Ngài có vinh danh độc tôn.

Copyright © 2012-2022