Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 70
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Mục Tử Thức Giữ Chiên

1. Mục tử lúc canh trường thức giữ chiên

Ngồi cùng nhau trên đồi nghiêng

Thoạt có thiên binh thân lâm huy hoàng

Chiếu quanh đây muôn hào quang.


2. Họ khiếp bỗng nghe thần sứ nhủ khuyên

“Đừng sợ chi, nên bình yên!

Này, phước âm ta rao cho mọi người

Các ngươi hôm nay cùng vui.”


3. “Hồng phúc các ngươi thành Đa-vít đây

Chồi Đa-vít sinh ngày nay

Là Christ, Cứu Chúa ban cho nhân loại

Dấu như sau đây tìm coi.”


4. “Thần tử các ngươi nhìn thấy bữa nay

Trình diện cho nhân loại đây

Nào có chi hơn vuông khăn bọc mình

Máng chiên kia nơi Ngài sinh.”


5. “Tụng mỹ Chúa trên trời cả sáng danh

Địa hạ an vui bình thanh

Hạnh phước giáng lâm nay trên nhân loại

Mãi tươi vui không hề phai.”

Copyright © 2012-2022