Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 6
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

1. Ai tin thành thực câu kinh thánh đây,

Đều hưởng ơn vẹn tuyền;

Hôm qua ngày nay cho đến mãi sau,

Jêsus vẫn y nguyên.

Chúa vẫn thương tội nhân cứu rỗi ngay,

Trị bất căn bịnh nào,

Phong ba bình tịnh, tang tóc ủy yên,

Chúa hiển vinh dường bao.

Điệp Khúc:

Jêsus bữa qua hôm nay, mãi sau,

Thật không thay đổi đâu;

Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,

Đẹp bấy danh Jêsus,

Vinh Diệu danh Jêsus,

Vinh thay danh Jêsus.

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,

Hiển vinh danh Ngài thay!


2. Xưa Jêsus bạn thân của ác nhân,

Hiện kiếm anh lạc về;

Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau,

Ăn năn chớ hoang mê.

Đấng đã phán: "Ta cũng miễn xét ngươi,

Về, chớ tái phạm rày".

Đinh ninh kia Ngài đem câu ấy

Vui phán với anh ngày nay.


3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa,

Được Chúa ta đi cùng;

Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây,

Jêsus cũng đi chung.

Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jêsus,

Ngày ấy xin mau Ngài;

Nhưng Jêsus phục lâm như Jêsus

Lúc cất lên nào sai.


--------------------------------------

Yesterday, Today, And Forever

1. O how sweet the glorious message simple faith may claim

Yesterday, today, forever Jesus is the same.

Still He loves to save the sinful, heal the sick and lame

Cheer the mourner, still the tempest, glory to His Name.

Refrain

Yesterday, today, forever, Jesus is the same.

All may change, but Jesus never! Glory to His Name!

Glory to His Name! Glory to His Name!

All may change, but Jesus never! Glory to His Name!

2. He, who was the Friend of sinners, seeks the lost one now

Sinner come, and at His footstool penitently bow

He Who said “I’ll not condemn thee, go and sin no more,”

Speaks to thee that word of pardon as in days of yore.

3. Oft on earth He healed the sufferer by His mighty hand

Still our sicknesses and sorrows go at His command

He who gave His healing virtue to a woman’s touch

To the faith that claims His fullness still will give as much.

4. As of old He walked to Emmaus, with them to abide

So through all life’s way He walketh ever near our side

Soon again we shall behold Him, Hasten Lord the day

But twill still be this same Jesus as He went away.

 

Copyright © 2012-2022