Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 24
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Vinh Thay Danh Jesus

1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình,

Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh,

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

Điệp Khúc:

Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu!

Tôn vinh danh thần nhân Jêsus!

Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình,

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng!

Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung,

Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn,

Đem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan,

Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

4. Suối huyết tha tội kia linh nghiệm vô cùng,

Vui thay trong suối ấy tôi gội tắm xong,

Chỉ suối huyết kia mong rửa sạch nhơ lòng;

Kính ngợi Chúa Jêsus!

 

Copyright © 2012-2022