Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 78
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Hiến Vương Miện

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh,

Hiến vương miện kể muôn ngàn,

Cùng reo vang khúc hoan ca hòa thanh,

Lấp bao tiếng hát thế gian;

Khá hát lên linh hồn hỡi,

Chúc Đấng thay người chịu chết,

Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi,

Hát khúc hoan ca bất tuyệt.


2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái,

Hiến vương miện rất huy hoàng;

Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai,

Chiếu ra ánh sáng hiển vang!

Những dấu đinh kia lòa chói,

Khiến mắt thiên binh đều quáng,

Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi,

Cúi xuống che mặt phục toàn.


3. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở,

Hiến vương miện Chúa muôn đời,

Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ,

Chẳng ai tả hết đức uy!

Cứu Chúa thay tôi chịu chết,

Chính Đấng muôn vật tụng tán,

Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết,

Suốt muôn thu không suy tàn.

Copyright © 2012-2022