Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 14
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế


1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, là Chân Chúa Áp-ra-ham,

Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm,

Trời đất thảy thảy chứng minh: Tự hữu vĩnh hữu duy Ngài,

Quì đây tôi tung hô Đấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.


2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, nhờ lệnh cao minh Chúa ban,

Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên, thỏa vui nhẹ nhàng,

Kể phú quí thảy ảo không, chọn phần sở hữu duy Ngài,

Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng, đỡ che tôi hoài.


3. Ngài thệ tuyên nhân Danh Thánh, là lời tôi tin sắt đinh,

Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi, cất lên thiên đình;

Ở đó yết bái Thánh Nhan, tôn thờ uy đức thiên thượng,

Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng, suốt cõi miên trường.


4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng. Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,

Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng, chúc tôn đêm ngày,

Chúa Áp-ra-ham: Chúa tôi, Tôi cũng con Áp-ra-ham

Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối, dũng uy siêu phàm.

 

Copyright © 2012-2022