Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 21
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Chuyện Tôi Thích Xướng Ca


1. Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi,

Xưa Jêsus lưu huyết thay tôi,

Đành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi,

Gô-gô-tha chết thay tôi rồi.


Điệp Khúc:

Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời.

Jêsus xưa cam chết thay tôi,

Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời.

Cạnh biển như pha lê rạng ngời.


2. Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa,

Như chiên kia trong núi kêu la;

Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra.

Đường chánh minh đưa tôi về nhà.


3. Ngài dìu tôi cho đến nơi mé sông,

Trên bao nhiêu con sóng nguy vong,

Ngài bồng tôi trông bến kia thẳng xông,

Cùng những kẽ mến yêu tương phùng.


4. Mình bị thương, Jê-sus săn-sóc tôi,

Khi sa chân mê-mẩn chơi-vơi;

Lòng sợ-kinh, hai mắt như tối đui,

Ngài cứu-chữa tươi-vui rạng-ngời.


5. Hiện bao phen tăm-tối vây-hãm tôi,

Tai-ương như theo dõi không thôi,

Nhờ Jê-sus đi với tôi mỗi nơi,

Dựa cánh Chúa thấy an-tịnh rồi.

 

Copyright © 2012-2022