Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 36
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Danh Quí Trọng

Jêsus là danh quí trọng nay!

Jêsus nghìn thu không đổi thay!

Jêsus, Thiết hữu công bình bấy!

Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây!

 

Copyright © 2012-2022