Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 32
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đẹp đẽ êm đềm

Buồn lo vụt biến đau thương tiêu trừ, làn sóng kinh sợ đều êm. 

 

2. Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần, rối ren thành tĩnh an liền

Là ma-na cấp cho ai cơ bần, hằng giúp ai mệt được yên.

 

3. Danh chí ái, ấy khiên che thân mình, chỗ nương cậy, Đá xây nền

Là kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành, đầy dẫy phước thật từ trên.

 

4. Jêsus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền, chính Cha là Đấng chăn chiên

Đường đi, Sự sống, Tiên Tri, Cuối cùng, nhận lấy bao lời ngợi khen.

 

5. Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời, Chí công, toàn ái tuyệt vời

Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời, hồn thỏa vui hằng cười cợt.

 

Copyright © 2012-2022