Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 82
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  

 

Ánh Sáng Của Thế Giới

1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối

Sự sáng của thế giới duy Jêsus

Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói.

Sự sáng của thế giới duy Jêsus


Điệp Khúc:

Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng

Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng

Xưa lòng này đuôi, rày nhờ Ngài được sáng

Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.


2. Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối

Sự sáng của thế giới duy Jêsus

Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối.


3. Ngài cho hay thánh quốc không cần mặt trời soi sáng

Sự sáng của thế giới duy Jêsus

Vì Chiên Con chiếu sáng thiên thành muôn đời vinh hiển.

Copyright © 2012-2022