Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 7
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Cùng Chiên Con,

Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,

Cho đến đời đời!

Cho đến đời đời!

A-men, A-men, A-men!

 

Copyright © 2012-2022