Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 30
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

1. Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm Ngài,

Mà lòng còn thỏa vui thay!

Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài,

Lại cùng vui thỏa chi tày.

 

2. Không văn chương nào, không ký lực ai,

Tường thuật được Chúa vinh oai;

Quyết chẳng có danh chi so danh Ngài,

Jêsus chân Chúa nhơn loài.

 

3. Duy Jêsus nguồn vui vẻ lòng tôi,

Cùng là phần thưởng tương lai;

Chỉ Chúa hiển vinh cho tôi hiện thời,

Ðời đời vinh hiển không hai.

 

Copyright © 2012-2022