Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 45
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài.
Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh danh Ngài.
Hãy hát ca tôn vinh chúc tán Ngài.
Ca khen Thiên Chúa, Vua trên muôn loài.

Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài.
Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh danh Ngài.
Hãy hát ca tôn vinh chúc tán Ngài.
Ca khen Thiên Chúa, Vua trên muôn loài.

Danh Chúa lớn thay!
Ca khúc chúc tán Chúa tôi.
Chúa lớn thay, ta hãy hát khúc chúc tôn.

Hãy hát ca ngợi Chúa chúc tán Ngài.
Hãy hát ca ngợi Chúa tôn vinh danh Ngài.
Hãy hát ca tôn vinh chúc tán Ngài.
Ca khen Thiên Chúa, Vua trên muôn loài.

Những bài có cùng thể loại: Ngợi khen   Hợp ca   1 câu  

Copyright © 2011-2021