Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 28
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Ngài là Vua trên muôn loài.
Ngài là Chúa cả vũ trụ.
Lòng tôi tôn cao Ngài
là Giê-hô-va, Đấng trọn lành.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2011-2021