Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 65
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng hiển vinh, Ha-lê-lu-gia.

Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng hiển vinh, Ha-lê-lu-gia.

Giê-xu, Chúa đến đem bình an, Ha-lê-lu-gia.

Giê-xu, Chúa đến đem bình an, Ha-lê-lu-gia.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021