Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 61
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CUNG KÍNH TÔN VINH

Họp tại đây, cung kính hát tôn vinh Ngài,

là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.

Toàn quyền, toàn năng, bất biến trong vũ trụ.

Tôn vinh Chúa yêu thương Chúa công bình.

Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển.

Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va, Vua đời đời.

 

Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng,

dâng lên Jesus muôn lời chúc tôn.

Thờ phượng bằng tâm linh, vỗ tay cho đều.

Tôn cao Jesus danh thật diệu kỳ.

Tôn vinh! Chúc tôn! Jesus, Đấng con hằng yêu quí.

Ha-lê-lu-gia! Tôn cao Jesus danh thật diệu kỳ.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022