Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Hợp ca

Hợp ca

Giê-xu Đau Thương Và Đắc Thắng

Bài số: 1

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 2

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2

Jesus Đắc Thắng

Bài số: 3

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

Vì Bạn Và Tôi

Bài số: 4

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

Tôn Vinh Chúa Phục Sinh

Bài số: 5

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 6

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 6

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bài số: 7

Thập Tự Xưa

Bài số: 7

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8

Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối

Viết bởi W. A. Mozart
Bài số: 9

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bài số: 10

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Viết bởi George J. Elvey
Bài số: 10

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12

CA KHEN CHA

Bài số: 13

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

Danh Jêsus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 15

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

Danh Chúa Jêsus

Viết bởi E. S. Lorenz
Bài số: 16

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

TUNG HÔ NGÀI

Bài số: 19

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bài số: 20

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bài số: 27

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30

TÔI SẼ HÁT

Bài số: 31

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 37

HÃY HÁT LÊN!

Bài số: 45

TÔN CAO DANH CHÚA

Bài số: 56

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 57

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Bài số: 58

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

TÔI SẼ ĐẾN VÀ CHÚC TỤNG

Bài số: 64

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

HÃY VỖ TAY LÊN

Bài số: 68

MUÔN DÂN CA NGỢI CHÚA

Bài số: 70

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 73

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 75

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bài số: 77

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bài số: 79

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

TRONG DANH GIÊ-XU

Bài số: 82

VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY

Bài số: 83

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bài số: 85

CA TỤNG GIÊ-XU

Bài số: 87

VUA BÌNH AN

Bài số: 88

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bài số: 92

CÙNG CHÚC TÔN

Bài số: 96

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bài số: 98

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

HÔ-SA-NA

Bài số: 135

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161

Copyright © 2012-2022